Liite nro 1


Tutkijan asema


Vaikka tutkimus onkin kulttuurintutkimusta, aihe liittyy yhteiskunnallisesti kiistanalaiseen huumekysymykseen, jossa on mahdollista asettua jollekin puolelle: tukea tiukkaa kontrollipolitiikkaa tai lainsäädännön löyhentämistä, nähdä huumeet pelkästään haitallisina aineina tai nähdä niissä myös joitain hyviä ominaisuuksia jne. Pyrkiessäni objektiivisuuteen olen kohdannut monia vaikeuksia, jotka liittyvät etiikkaan, omaan maailmankuvaani sekä omaan asemaani yhteiskunnassa. Jotta lukija voisi arvioida tutkimuksen lähtökohtia ja objektiivisuutta, esitän lyhyesti tutkijan itsereflektioon perustuvan analyysin tutkijan asemasta ja kohdatuista vaikeuksista (ks. Bourdieu & Wacquant 1995, 257-308).


Eettiset kysymykset